การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าและการลงทะเบียน

นโยบายความเป็นส่วนตัว :

ข้อมูลการลงทะเบียนการรับประกันสินค้าอาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ รายละเอียดการซื้อสินค้า ของลูกค้า ทางบริษัทยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ เราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันสินค้าระหว่างท่านกับทางบริษัทเท่านั้น

**กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการรับประกันก่อนการลงทะเบียนนะคะ  เงื่อนไขการประกัน

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

Warranty Registration

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

โปรดกรอกข้อความในการลงทะเบียนรับประกันให้ครบถ้วน และ ส่งกลับคืน บริษัทฯภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากพ้นกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

     บริษัทมิวสิคสเปซ ขอรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนรับประกันไว้ที่บริษัทฯอย่างถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น เมื่อมีการขัดข้องเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของฝ่ายผลิตของโรงงาน ภายใต้การใช้งานตามปกติในระหว่างระยะเวลารับประกัน

การรับประกันนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ภายนอกและอุปกรณ์บางส่วนที่เสื่อมตามอายุการใช้งานตามปกติ ดังมีรายการดังต่อไปนี้

ตัวตู้ ตัวเครื่องภายนอก ลูกบิด ปุ่มบังคับ หัวเลเซอร์ หัวเทป หัวเข็ม ลูกยาง มอเตอร์ อุปกรณ์ใช้ร่วม เช่น หูฟัง รีโมทคอนโทรล ไมโครโฟน เสาอากาศ ดอกลำโพงทุกชนิด ฝาครอบวอลลุ่ม หรือฝาครอบสไลด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนควบคุมต่างๆที่ทำจากไม้ พลาสติกไฟเบอร์ และ/หรือ โลหะ,วัสดุสังเคราะห์อื่นๆเป็นต้น

 1. การรับประกันนี้มีกำหนดระยะเวลาประกัน 1 ปี (สินค้าใหม่) นับจาก วัน เดือน ปี ที่มีการซื้อขายครั้งแรกได้กระทำขึ้นระหว่างผู้ซื้อกับทางบริษัทฯ (ไม่รวมในกรณีที่เป็นสินค้าตัวโชว์, สินค้าทดลองใช้ Demo, หรือสินค้ามือสอง การรับประกันสินค้าจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและบริษัทมิวสิคสเปซ เป็นรายกรณีไป
 2. ผู้ซื้อต้องแจ้งวัน เดือน ปี การลงทะเบียน และแจ้งรายละเอียดอาการที่ขัดข้องของผลิตภัณฑ์ มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับบริการซ่อม หรือตรวจเช็ค
 3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องเสียหาย เนื่องจากการขนส่ง โดยผู้ซื้อหลังจากที่ซื้อไปแล้ว หรือ จากการใช้ผิดวิธี ไฟฟ้าลัดวงจร ฟ้าผ่า ไฟไหม้ น้ำท่วม รายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือคู่มือแนะนำการใช้ เช่น การใช้งานเกินกำลัง, ใช้กับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน, เกิดจากอุบัติเหตุ, เกิดจากอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประท้วงต่างๆ เป็นต้น
 4. การรับประกันจะเป็นโมฆะในกรณีที่
  • ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้ากับทางบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
  • การลงทะเบียนไม่ได้ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง และ วัน เดือน ปี ที่ซื้อ
  • ผลิตภัณฑ์ถูกซ่อมโดยช่างภายนอก ก่อนที่จะส่งบริษัทฯ
  • ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติมโดยวิธีการใดๆ หรือ ขูด ลบ แก้ไข หมายเลขเครื่องที่อยู่บนผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  • วอยซ์รับประกันที่ตัวเครื่อง ฉีกขาด ชำรุด หรือ มีการแก้ไข วัน เดือน ปี ที่ซื้อ (เฉพาะในกรณีที่มีวอยซ์)
 5. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมาต่อกับผลิตภัณฑ์ในสัญญานี้